Stanje naročila
Fotokioski
Informacije
08 205 91 91

Moj uporabniški račun

Prosim izberite...
Ob odjavi se iz varnostnih razlogov izbrišejo vsi neshranjeni projekti in vsebina vaše košarice.

Izjava o varstvu podatkov CEWE, november 2020

Za CEWE je varovanje vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov osrednjega pomena in ga upoštevamo tudi v vseh svojih poslovnih procesih. Skrbimo za varstvo vaših podatkov, ki smo jih zbrali, obdelali in uporabili pri vašem obisku spletnega mesta CEWE in koriščenju naših storitev. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja glede varstva podatkov pri CEWE. Ta izjava se lahko občasno posodablja, zato vas prosimo, da jo redno prebirate.

1. Načela

Vaši osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo izključno v skladu z zakonskimi predpisi in z najvišjo stopnjo skrbnosti. Družba CEWE uporablja vaše osebne podatke za tehnično upravljanje in razvoj tega spletnega mesta, za upravljanje strank in uporabnikov, za trženje in za obveščanje o svojih storitvah in izdelkih, ter za druge izrecno določene namene.

Da bi preprečili nepooblaščeno uporabo osebnih podatkov in zlorabo osebnih podatkov, smo sprejeli celovite tehnične in operativne varnostne ukrepe, ki so redno nadzorovani in so predmet stalnih tehnološkim izboljšav.

2. Podlage obdelave in vrste osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete, obdelujemo za namen izvajanja pogodbe, na podlagi katere vam zagotavljamo naše storitve. Vaše osebne podatke lahko pridobivamo tudi iz javno dostopnih evidenc. Obdelujemo tudi osebne podatke, ki jih na dovoljen način prejemamo iz javno dostopnih virov ali ki so nam jih upravičeno sporočile tretje osebe, če so ti podatki potrebni za izvajanje ustreznih storitev in v okviru dogovorjenih namenov. Shranjujemo tiste vaše podatke, ki so nujni za izpolnitev vašega naročila, uporabo naših izdelkov ali zagotavljanje storitev (npr. izvedbo plačil itd.). Obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek,
 • naslov,
 • elektronski naslov;
 • telefonska številka,
 • spletni identifikator,
 • fotografije, iz katerih je razvidna katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

3. Pravice uporabnikov v zvezi z osebnimi podatki

Tako kot imamo mi svoje pravice in obveznosti glede obdelave vaših osebnih podatkov, imate tudi vi v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov določene pravice. Te pravice vključujejo:

a) Pravica do seznanitve

Imate pravico, da izveste, kakšne podatke o vas zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo, od kod vaše osebne podatke pridobivamo, komu jih posredujemo, kdo jih poleg nas še obdeluje in kakšne so vaše druge pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Skladno s pravico do seznanitve lahko od nas zahtevate kopijo obdelovanih podatkov.

b) Pravica do popravka

Če opazite, da so osebni podatki, ki jih o vas hranimo, napačni ali nepopolni, imate pravico, da zahtevate, da jih čim prej popravimo oziroma dopolnimo.

c) Pravica do izbrisa

V nekaterih primerih imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo v najkrajšem možnem času izbrisali, če je izpolnjen kateri od naslednjih razlogov:

 • vaših osebnih podatkov v namene, v katere smo jih obdelali, ne potrebujemo več;
 • umaknili ste soglasje z obdelavo osebnih podatkov, pri čemer gre za podatke, za obdelavo katerih je vaše soglasje nujno, mi pa hkrati nimamo drugega razloga za nadaljnjo obdelavo teh podatkov;
 • uveljavili ste svojo pravico do ugovora proti obdelavi podatkov za osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, pri čemer tega več nimamo;
 • domnevate, da obdelava osebnih podatkov, ki jo izvajamo, ni več v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

Te pravice pa ni mogoče uveljaviti v primeru, da je obdelava vaših osebnih podatkov še naprej nujna za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za določitev, izvedbo ali obrambo naših pravnih zahtevkov.

d) Pravica do omejitve obdelave podatkov

V nekaterih primerih lahko poleg pravice do izbrisa uveljavite tudi pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da od nas pridobite vse svoje osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili in ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja in na podlagi izvajanja pogodbe. Vaše osebne podatke vam posredujemo v strukturirani, ustaljeni in strojno čitljivi obliki. Enostaven prenos podatkov je mogoč samo za podatke, ki jih avtomatizirano obdelujemo v naših elektronskih podatkovnih zbirkah.

f) Pravica do ugovora proti obdelavi podatkov

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico do ugovora proti obdelavi osebnih podatkov, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) UREDBE (EU) 2016/679 ter do ugovora proti obdelavi podatkov za namene neposrednega. Vaše podatke bomo takoj prenehali obdelovati za tržne dejavnosti; v drugih primerih bomo storili enako, v kolikor ne bomo imeli zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi pravicami ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov.

g) Pravica do pritožbe

Uveljavitev zgoraj navedenih pravic ne vpliva na vašo pravico, da vložite pritožbo pri pristojnem organu. To pravico lahko uveljavite zlasti v primeru, če domnevate, da vaše osebne podatke obdelujemo neupravičeno oziroma v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi. Nad obdelavo podatkov, ki jo izvajamo z naše strani, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu na naslovu Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

4. Obseg zbiranja osebnih podatkov

V večini primerov obdelujemo vaše podatke za lastne namene kot njihov upravljavec. V takšnem primeru vaše podatke posredujemo našim partnerjem za zagotavljanje plačil, prevoza in drugih zadev, povezanih z vašim naročilom. Podatke posredujemo tudi našim obdelovalcem, ki jih obdelujejo v skladu z našimi navodili. Z vašim soglasjem lahko podatke posredujemo tudi oglaševalskim in družbenim omrežjem za prikazovanje oglasov po meri na drugih spletnih straneh.

Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljavec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, v katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim subjektom, ki imajo v nekaterih primerih prav tako funkcijo upravljavca v drugih pa pogodbenega obdelovalca. In sicer:

 • v zvezi z obdelavo vašega naročila našim partnerjem, ki so vključeni v obdelavo naročila:
  1. partnerjem, ki upravljajo s plačilnimi sistemi za zagotavljanje plačil, še posebej v zvezi s plačilnimi karticami;

transportnim partnerjem, predvsem in ne izključno družbi Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, DŠ 25028022 in družbi General Logistics Systems,
 Logistične storitve d.o.o.
Cesta Prod 841129 Ljubljana, Slovenija

 1. , če vam dostavljajo naročeno blago;
 2. partnerjem, ki naše storitve nudijo v okviru svojih dejavnosti, predvsem in ne izključno družbi dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, DŠ SI14523833; družbi MARIDIS d.o.o., Razvanje, Tržaška cesta 67A, 2000 Maribor, DŠ SI 89391969 ter družbi MUELLER DROGERIJA d.o.o., Tacenska cesta 26, 1210 Ljubljana – Šentvid, DŠ SI 87790289.
 • na podlagi vašega soglasja oglaševalskim in družbenim omrežjem;
 • družbe skupine CEWE;
 • ponudniki računalniških storitev v oblaku in drugi dobavitelji tehnologij ter podpore,
   upravitelji orodij za trženje, kot so, ki nam pomagajo pri optimizaciji spleta in personalizaciji vsebin ter ponudb za vas;
 • zunanji klicni centri in ponudniki orodij za upravljanje in snemanje telefonskih klicev.

5. Namen obdelave in pravna podlaga

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR) in veljavne slovenske zakonodaje s področja varstva podatkov.

a) Obdelava na podlagi vaše privolitve (točka a prvega odstavka 6. člena GDPR)

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve v obdelavo v določen namen (npr. trženje, predajanje podatkov znotraj skupine itd.). Privolitev lahko kadarkoli prekličete, in sicer tako da to zahtevate s pisnim obvestilom, ki ga pošljete na elektronski naslov info©cewe.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov do trenutka prejema obvestila o preklicu privolitve. Vaše osebne podatke lahko po preklicu privolitve obdelujemo zgolj v kolikor smo to dolžni storiti v skladu z veljavno zakonodajo.

b) Obdelava za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (točka b prvega odstavka 6. člena GDPR)

Osebne podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete, obdelujemo za namen izvajanja pogodbe, na podlagi katere vam zagotavljamo naše storitve. Vrsta osebnih podatkov, obseg njihove obdelave in nosilec, na katerem se nahajajo osebni podatki, je odvisna od konkretne storitve oziroma izdelka, ki vam ga nudimo. Natančnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v pogodbeni dokumentaciji, splošnih pogojih poslovanja ali v pogojih uporabe.

c) Obdelava za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (točka c prvega odstavka 6. člena GDPR)

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, ko to od nas zahtevajo zakonske obveznosti (npr. preverjanje identitete itd.).

d) Obdelava za doseganje zakonitih interesov (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR)

V primeru, ko je to skladno z našimi zakonitimi interesi ali interesi tretje osebe, vaše podatke obdelujemo prek meja same izpolnitve pogodbe. Med namene obdelave sodijo uveljavljanje pravnih zahtevkov, obrambe v pravnih sporih, zagotavljanje varnosti in delovanja informacijskih tehnologij pri CEWE, preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj na podlagi ukaza pristojnega organa, ukrepov za upravljanje poslovanja ter za nadaljnji razvoj storitev in izdelkov CEWE.

6. Prenos podatkov v tretje države ali mednarodnim organizacijam

Podatki se ne prenašajo prejemnikom v državah zunaj Evropske unije (tako imenovane tretje države).

7. Obdobja hrambe

CEWE obdeluje in hrani vaše osebne podatke tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnitev namena za katerega so bili osebni podatki dani oziroma kot je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti. Če podatki niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti, se izbrišejo oziroma anonimizirajo na način, da niso več povezljivi z določenim posameznikom.

8. Obveznost zagotavljanja osebnih podatkov

V okviru našega poslovnega odnosa morate zagotoviti tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje poslovnega odnosa in izpolnjevanje s tem povezanih pogodbenih obveznosti.

9. Avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov

Za vzpostavitev in izvajanje poslovnega odnosa se praviloma ne uporablja popolnoma avtomatizirano sprejemanje odločitev skladno z 22. členom GDPR. Če bomo kljub temu v posameznih primerih uporabili te postopke, vas bomo o tem ločeno obvestili, če je to zakonsko predpisano.

10. Zbiranje osebnih podatkov ob obisku našega spletnega mesta

Pri uporabi našega spletnega mesta, ki je namenjena le informiranju (tako imenovano ogledovanje), če se torej ne registrirate in nam na noben drug način ne sporočite informacij, zbiramo le tiste osebne podatke, ki jih našemu strežniku sporoči vaš spletni brskalnik. Ko si ogledujete naše spletno mesto, tako zbiramo naslednje podatke, ki jih potrebujemo iz tehničnih razlogov, med drugim za prikazovanje spletnega mesta ter za zagotavljanje stabilnosti in varnosti. Pravna podlaga za obdelavo v te namene je točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Podatki, ki jih obdelujemo so:

 • IP-naslov,
 • datum in čas zahteve,
 • vsebina zahteve (konkretna stran),
 • posamezna prenesena količina podatkov,
 • spletno mesto, s katerega prihaja zahteva,
 • spletni brskalnik,
 • operacijski sistem in njegov grafični vmesnik ter
 • jezik in različica programske opreme spletnega brskalnika.

Dodatno k navedenim podatkom se ob vaši uporabi našega spletnega mesta shranijo tudi piškotki v vašem računalniku. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem trdem disku v povezavi z uporabljenim spletnim brskalnikom in s katerimi izdajatelj piškotka (v tem primeru mi) prejema določene informacije. To je namenjeno na primer analizi delovanja spletnega mesta ob uporabi piškotkov, ki prispevajo k izboljšanju našega spletnega mesta, tako da nam zagotavljajo skupno statistiko o številu obiskovalcev določene strani ter informacije o tem, kateri predeli določene strani prejemajo največ ogledov, in o tem, s katerega mesta ali s katere lokacije prihajajo uporabniki. Te lahko namestijo tudi zunanji ponudniki analiznih storitev, ki smo jih za to pooblastili. Ti piškotki vas ne identificirajo kot posameznika. CEWE pri tem uporablja naslednji vrsti piškotkov: začasni piškotki in trajni piškotki.

Začasni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete spletni brskalnik. Mednje štejejo zlasti sejni piškotki. Ti shranjujejo tako imenovani sejni ID (angl. »session ID«), s katerim je mogoče različne zahtevke vašega spletnega brskalnika dodeliti skupni seji. Tako lahko ponovno prepoznamo vaš računalnik, ko se vrnete na naše spletno mesto. Sejni piškotki se izbrišejo, ko se odjavite ali ko zaprete spletni brskalnik.

Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po določenem času, ki se lahko razlikuje glede na posamezni piškotek. Piškotke lahko kadarkoli izbrišete v varnostnih nastavitvah svojega spletnega brskalnika.

Nastavitve spletnega brskalnika lahko po želji spremenite in na primer zavrnete sprejemanje piškotkov tretjih oseb ali zavrnete vse piškotke. Opominjamo vas, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta.

 

11. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Pri nakupu s plačilno oziroma kreditno kartico v spletni trgovini ponudnika ali drugih pravnih oseb (v nadaljevanju: pogodbeni partnerji), se v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo, ki ureja plačilne storitve (Direktiva (EU) 2015/2366 o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD 2)), kadar se zagotavlja ukrep t.i. močne avtentikacije strank, vsi podatki, potrebni za obdelavo plačilne transakcije, prenesejo ponudniku plačilnih storitev.

 

12. Upravljavec za CEWE.si je družba CEWE Magyarország Kft., Béke u. 21-29., 1135 Budimpešta, Madžarska.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju, g. Hajnalka Horváth-Gewand sta dosegljiva tudi po elektronski pošti: info@cewe.si.

Ljubljana, 05.11.2020